Background_8

Kleine Kernen Empe Tonden

Algemeen

Onze leefomgeving verandert voortdurend. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn er de oorzaak van dat grote veranderingen op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, verkeer en vervoer gaande zijn. Zo veranderde de landbouw structureel en deed schaalvergroting zijn intrede. Dit leidde tot een pijnlijk verlies aan arbeidsplaatsen.

Als vervangende werkgelegenheid uitblijft zijn het vooral de jongeren die dorp en platteland verlaten. Naast deze bevolkingsterugloop bestaat ook nog het element van de vergrijzing en de daling van het aantal leerlingen.

Dit laatste was vooral het geval in het schooljaar 1998-1999, toen de School met de Bijbel in Tonden gesloten werd. Er is nu nog slechts één school in Empe en Tonden. De terugloop van de bevolking vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de huidige voorzieningen.

De middenstand in Empe en Tonden is mede afhankelijk van de klandizie uit de regio. Bij het wegvallen van bepaalde voorzieningen, kan middenstand en klant geschaad worden.

Ook het verenigingsleven kan door gebrek aan leden in de problemen komen. Accommodaties kunnen verdwijnen, sociaal contact kan verminderen. Het leven op het platteland kan ontwricht raken, dorpsbewoners dreigen dan geïsoleerd te raken en daardoor in een achterstandssituatie te komen. Het omliggende buitengebied zal hiervan dan eveneens nadeel ondervinden.

Belangenvertegenwoordiging

Om de leefbaarheid in onze kernen op z’n minst in stand te houden zijn een aantal voorwaarden essentieel:

 • betrokkenheid van burgers bij de gemeentelijke besluitvorming.
 • behoud van basisvoorzieningen zoals school, dorpshuis en openbaar vervoer
 • behoud van overige voorzieningen zoals het postkantoor, de bibliotheek en sport- en spelaccommodatie.
 • passende en betaalbare woonruimte.
 • werkgelegenheid in en bij de kernen.

Het overheidsbeleid biedt weinig reden om erop te vertrouwen dat aan de genoemde voorwaarden voldaan wordt. Het tegendeel lijkt eerder waar,hetgeen blijkt uit gedragingen van de overheid:

 • beperking van woningbouw in dorpen.
 • stringente normen voor vestiging van bedrijven.
 • hogere leerlingennormen voor scholen en fusie of sluiting van bestaande scholen.
 • beperking of opheffing van openbaar vervoer.
 • het vanzelfsprekend vinden dat voorzieningen niet meer in elk dorp voorhanden kunnen zijn.
 • het ontbreken van een samenhangend plattelandsbeleid.

Kortom ontwikkelingen die menig dorpsbewoner onverbiddelijk voor grote problemen stellen. Juist deze problemen wil de Kleine Kernen Empe-Tonden zo goed mogelijk oplossen en zo de leefbaarheid in Empe en Tonden behouden.

Resultaten

De Kleine Kernen Empe/Tonden heeft inmiddels enige projecten met succes uitgevoerd:

 • vermindering van de eigen bijdrage voor riolering in het buitengebied.
 • terugkeer van de bibliobus.
 • het verdedigen van de belangen van de dorpsvoorziening ‘t Oortveld.
 • inspraak bij verkeersremmende maatregelen nabij de basisschool.
 • inrichting speelplaats Trepkesweide.
 • duidelijke bewegwijzering naar de kernen.

Landelijke vereniging

Bundeling van krachten kan bijdragen tot oplossingen. Daarom is de Kleine Kernen Empe/Tonden lid geworden van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De vereniging maakt zich sterk voor de erkenning van het bestaansrecht van de kleine dorpen.

De algemene activiteiten van de LVKK zijn:

 • advisering inzake vraagstukken met betrekking tot de leefbaarheid.
 • stimulering en hulpverlening bij oprichting van provinciale en regionale verenigingen voor dorpsbelangen.
 • volgen en beïnvloeden van het overheidsbeleid.
 • fungeren als centraal punt voor kennis, informatie, onderzoek en projecten.
 • samenstelling en verspreiding van actuele informatie.

Contactgegevens

Secretariaat:
Weg over het Hontsveld 21
7399 RK Empe
Telefoon: 0575-476205

Webmaster:
E-mail: info@empe-tonden.nl

Fax: 0575-476986

Bestuursleden gezocht

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe bestuursleden of mensen die op onderdelen een taak op hen willen nemen.

Geintresseerd: neem contact op met de Kleine Kernen Empe-Tonden via info@empe-tonden.nl

Kleine Kernen E/T op een laag pitje

Helaas hebben we moeten constateren dat de belangstelling voor de Kleine Kernen Empe-Tonden zeer laag is.

Op twee belangrijke vlakken is dit het afgelopen halfjaar zichtbaar geworden en herkend. Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden is er gezocht naar aanvulling en vervanging. Hier op zijn een tweetal reacties ontvangen. Deze personen draaien nu mee, maar om voort te bestaan als KK zijn meerdere personen nodig.
En
Het bestuur is het contact met de achterban aan het verliezen. Alleen op onderwerpen als Windenergie en Emperbocht zijn bewoners in onze kernen te porren om mee te praten, echter als het ander onderwerpen betreft is er geen belangstelling. 

Het bestuur vraagt zich dan ook ernstig af of er een rechtvaardigheid bestaat om voor de gemeenschap te staan en hen te vertegenwoordigen. Dit zal de komende maanden in de vergaderingen en in de wandelgangen het onderwerp zijn. Vooralsnog heeft het bestuur besloten om in een soort slaapstand te gaan en alleen te reageren als er zaken zich voor doen, waarbij de vertegenwoordiging van de Kernen door de Kleine Kernen gewenst is.